Algemene voorwaarden Stalling Tilburg

De hierna opgenomen algemene voorwaarden zijn opgesteld door Stalling Tilburg. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle stallingovereenkomsten die door Stalling Tilburg tot stand zijn gekomen.


Artikel 1 Stallingovereenkomst:

 • De stallingovereenkomst tussen stalling Tilburg en een ieder die zijn/haar caravan, camper, vouwwagen, motor, inboedel, vaartuig aanbied, hierna te noemen object bij Stalling Tilburg stalt hierna te noemen “huurder” komt tot stand door ondertekening van het stallingovereenkomst van Stalling Tilburg door huurder en verhuurder.
 • De stallingovereenkomst kan ingaan op elk moment en wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor de tijd van de overeenkomst, met een opzegtermijn van 2 maanden.
 • Bij verkoop van het object kan de huur van de stallingruimte gedurende het stallingsjaar worden overgedragen aan een nieuwe huurder.


Artikel 2 Stallingprijs:

 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW (21%).
 • De stallingprijs is door de huurder per stallingperiode bij vooruitbetaling verschuldigd.
 • De stallingprijs wordt gefactureerd aan de huurder en moet zijn betaald voor aanvang van de stallingsperiode.
 • Het object wordt bij het brengen nagemeten, mocht er naar aanleiding van de meting wijzigingen aangebracht moeten worden in de overeenkomst / factuur dan wordt er €25,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • De verhuurder behoudt zich het recht om de stallingprijs jaarlijks te indexeren.


Artikel 3 Bewaring:

 • Huurder kan gedurende de looptijd van de overeenkomst het stallingsobject ten allen tijde terugnemen van de verhuurder. De verhuurder heeft ten alle tijde het recht om gebruik te maken van zijn retentierecht indien en voor zover de huurder de verschuldigde stallingkosten niet of niet geheel heeft voldaan.


Artikel 4 beëindiging overeenkomst:

 • Indien de stallingovereenkomst tussentijds beëindigd wordt wegens een verzoek van de huurder tot teruggave van het stallingsobject, is de laatste niettemin de volledige stallingprijs en eventuele extra kosten voor verplaatsing en andere werkzaamheden verschuldigd.


Artikel 5 Verplichtingen verhuurder:

De verhuurder:
 • Neemt het stallingsobject op afgesproken datum en tijdstip in bewaring en stelt het object op de afgesproken data en tijdstippen weer ter beschikking aan de huurder.
 • Neemt als goede verhuurder de zorg bij bewaring van het stallingsobject in acht, en treft de nodige maatregelen die in redelijkheid van hem verlangd kunnen worden ter voorkoming van schade aan het stallingsobject en toebehoren.
 • Gebruikt het stallingsobject niet en geeft het stallingsobject niet bij derden in bewaring of in gebruik .Bij het ophalen van het object dient men een geldig legitimatie bewijs tonen.
 • Vult samen met huurder een "schouwrapport" in als het te stallen object wordt gebracht of gehaald, waarna dit formulier aan het dossier wordt toegevoegd na ondertekening voor akkoord.


Artikel 6 Verplichtingen huurder:

De huurder:
 • Dient het overeengekomen stallingbedrag vooraf te betalen.
 • Mag nimmer zelf zijn eigendom van de stallingplaats halen dan wel naar de stallingplaats terugbrengen mits toestemming van de beheerder.
 • Verschaft zichzelf nimmer toegang tot de stallingruimte, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de beheerder.
 • Is verplicht om tijdens de stalling op een niet-gemotoriseerd object een disselslot aan te brengen en een reserve sleutel beschikbaar te stellen aan verhuurder.
 • Huurder dient gasflessen en/of andere brandbare of explosieve stoffen en/of bederfelijke waren uit het te stallen object te verwijderen alvorens deze in de stalling word genomen.
 • Is het niet toegestaan om op de stallingplaats onderhoud- of reparatiewerkzaamheden te (laten) verrichten.
 • De huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object te verzekeren tegen schade, inclusief diefstal en brand.


Artikel 7 Opzegging stallingovereenkomst:

 • Tot 2 maanden voor de ingangsdatum van de overeenkomst heeft de huurder het recht om zonder kosten te annuleren; hierna is huurder het volledige bedrag verschuldigd.
 • Opzegging van de stallingovereenkomst dient schriftelijk, dan wel online via de website te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. De huurder ontvangt na opzegging een bevestiging hiervan per mail.
 • Indien het stallingsobject niet is opgehaald op de einddatum van de stallingsovereenkomst, dan gaat de huurder (stilzwijgend) daarmee een nieuw stallingsjaar aan.


Artikel 8 Tekortkomingen:

 • Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo'n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend.
 • Indien de verhuurder gedurende de looptijd van de stallingovereenkomst niet of niet langer een stallingplaats of een vervangende stallingplaats kan aanbieden aan de huurder, om wat voor reden dan ook, heeft de verhuurder het recht de stallingovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien hiervan sprake is, zal de verhuurder de dan nog resterende stallingprijs aan de huurder restitueren.


Artikel 9 Vrijwaring:

 • Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagneming en beschadiging van het stallingsobject, inventaris en toebehoren, treedt de verhuurder in overleg met de huurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is.
 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor de staat waarin de accu's van het stallingsobject zich bevinden alsmede voor het onderhoud daarvan gedurende de stallingperiode. De huurder verleent de verhuurder hiervoor vrijwaring.
 • De aansprakelijkheid van de verhuurder is ten allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zijn aansprakelijkheidsverzekering per schade veroorzakende gebeurtenis dekking verleent.
 • De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of derving van vakantiegenot.
 • De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van dit contract en vrijwaart de verhuurder tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden, direct of indirect voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst.